Παρασκευή, 27 Μαΐου, 2022
spot_img
ΑρχικήΚρήτηΥποβολή αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης από το Πρόγραμμα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: «ΕΤΗΣΙΟ 2019»

Υποβολή αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης από το Πρόγραμμα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: «ΕΤΗΣΙΟ 2019»

Από τους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ του Δήμου Χανίων (Δ.Ε. Θερίσου, Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας) γνωστοποιείται προς τους ενδιαφερόμενους η ανακοίνωση για τη χορήγηση ενίσχυσης για το σύνολο των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων, που ζημιώθηκαν από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες, έτους 2019. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022. 

Επιλέξιμες αναγγελίες:

Πλημμύρες  Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2019 

Για ζημιές σε πάγιο κεφάλαιο και αποθηκευμένα προϊόντα η υποβολή Αρχικής Αίτησης ήταν υποχρεωτική έως 15 ημέρες από την ημερομηνία ζημιάς, έτσι ώστε να μπορεί να υποβληθεί τώρα Οριστική Δήλωση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου.
 3. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Ασφάλισης ή βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για την ιδιότητά τους ως αγρότες από τον ΕΦΚΑ, για το έτος ζημιάς (2019).
 4. Έντυπο Ε1 έτους 2018 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2018),  εκκαθαριστικό σημείωμα 2018, και εφόσον υπάρχει φωτοαντίγραφο της αντίστοιχης κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3).
 5. Φωτοαντίγραφα αποδεικτικών κατοχής της εκμετάλλευσης σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΔΚΕ.
 6. Φωτοαντίγραφο της απόφασης ένταξης για τους νέους αγρότες.
 7. Φωτοαντίγραφο του μητρώου εκμετάλλευσης για ζημιά σε κτηνοτροφική  μονάδα ή  αποθηκευμένες ζωοτροφές.
 8. Φωτοαντίγραφο της Δήλωσης Αμπελοκαλλιέργειας και όπου χρειάζεται (Δηλώσεις συγκομιδής του έτους ζημιάς).
 1. Φωτοαντίγραφα των σχετικών αδειών για ζημιά σε πάγιο κεφάλαιο (πχ. αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, οικοδομική, έγκρισης τύπου για τα θερμοκήπια, εγγύησης κατασκευαστή κ.λ.π).
 2. Φωτοαντίγραφο ασφαλιστήριου συμβολαίου του έτους ζημιάς, για όσες γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις δεν εμπίπτουν στο καθεστώς υποχρεωτικής ασφάλισης από τον ΕΛ.Γ.Α.
 3. Υπεύθυνη δήλωση για ζημιά σε αποθηκευμένα εξ’ αγοράς προϊόντα, με την οποία θα συνυποβάλλονται τα παραστατικά αγοράς (τιμολόγια, δελτία αποστολής, κ.λ.π.), με τις ποσότητες των προϊόντων, το είδος αυτών και με ημερομηνία αγοράς προγενέστερης της ζημιάς. Αγοραπωλησίες μεταξύ συζύγων και συγγενών 1ου και 2ου βαθμού δεν λαμβάνονται υπόψη.

Βασική προϋπόθεση για την καταβολή των ενισχύσεων είναι το επίπεδο των ζημιών, να φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται στο 30% των ομοειδών ειδών σε επίπεδο παραγωγού.

Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις στον ΕΛ.Γ.Α για το έτος 2019 πρέπει να έχουν εκπληρωθεί μέχρι 28-3-2022. Πέραν της ημερομηνίας αυτής ο παραγωγός καθίσταται μη δικαιούχος και αποκλείεται από την καταβολή ενίσχυσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Δημοτικό Κατάστημα Θερίσου στο τηλ.: 28213 41400-411. 

Επικαιρότητα

spot_img

Newsroom