Κυριακή, 7 Μαρτίου, 2021
Αρχική Κρήτη Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου

- Advertisement -

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου με 58 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναλυτικότερα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών – Στοχοθεσίας του ΔΟΠΑΦΜΑΗ για το έτος 2021 .
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 για την κάλυψη των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με πραγματογνωμοσύνη για την διαπίστωση και άρση επικινδυνότητας του γεφυρώματος της Χανιώπορτας.
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 για την κάλυψη των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με πραγματογνωμοσύνη για την διαπίστωση και άρση επικινδυνότητας του διατηρητέου κτίσματος κληροδοτήματος Τρανταλλίδη στη συμβολή των οδών Αγίου Τίτου και Μιλάτου.
 4. Έγκριση διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την «Παροχή υπηρεσιών παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού βιώσιμης ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές του Δήμου Ηρακλείου» .
 5. Έγκριση διενέργειας με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια οχημάτων (δύο μικρών οχημάτων – επαγγελματικών) για τις ανάγκες του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων & Ανακυκλώσιμων Υλικών του Δήμου Ηρακλείου» .
 6. Έγκριση διενέργειας με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό κάτω των ορίων, έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια Υγειονομικού και φαρμακευτικού Υλικού, Υλικών φαρμακείου για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου, του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας & Μαζικής Άθλησής Ηρακλείου, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου, και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ηρακλείου για ένα έτος», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 192.831,89€ .
 7. Έγκριση διενέργειας με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό , έγκριση της μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής και λογισμικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου».
 8. Ανάκληση της με αριθμ.893/2020 σε ορθή επανάληψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο : «Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών-μελέτης, κατάρτιση όρων διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού σχετικά με την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών από εξωτερικό ανάδοχο για την υλοποίηση της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου», στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Συνεργασίας «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και ακύρωση του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την με αριθμ.πρωτ. 119700/2020 προκήρυξη.
 9. Έγκριση διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών-μελέτης, κατάρτιση όρων και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης σχετικά με την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών από εξωτερικό ανάδοχο για την υλοποίηση της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου», στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Συνεργασίας «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
 10. Ανάκληση της 1041/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση εκ νέου της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού, όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γάλακτος του προσωπικού του Δήμου Ηρακλείου και του  Νομικού  του Προσώπου Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης του Δήμου Ηρακλείου (ΔΟΠΑΦΜΑΗ) ως μέσο ατομικής προστασίας.
 11. Ανάκληση της με αρ. 962/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση διενέργειας διαγωνισμού-τεχνικών προδιαγραφών-μελέτης και κατάρτιση όρων για την δημοπράτηση συμφωνίας πλαίσιο για την Προμήθεια ανταλλακτικών – αναλωσίμων καθώς και παροχή υπηρεσιών επισκευών  από εξωτερικά συνεργεία οχημάτων και υπερκατασκευών του Δήμου Ηρακλείου, διάρκειας 36 μηνών.
 12. Έγκριση εκπόνησης του έργου, των τευχών και όρων δημοπράτησης για τη δημιουργία κοινωνικού εστιατορίου στο πλαίσιο του προγράμματος «Αποφευκτέα και Μη Τροφικά Υπολείμματα : Μια Ολιστική Προσέγγιση Διαχείρισης για Αστικές Περιοχές A2UFOOD» με κωδικό ΚΑ 70-6474.007.
 13. Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού του δήμου Ηρακλείου.
 14. Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την Προμήθεια ειδών για τα Κοιμητήρια του Δήμου Ηρακλείου.
 15. Επικύρωση πρακτικού άγονης δημοπρασίας που αφορά τη μίσθωση ακινήτου για τη μεταστέγαση του 8ου νηπιαγωγείου Νέας Αλικαρνασσού.
 16. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής αξιολόγησης και οικονομικής αξιολόγησης προσφορών, της με αριθμ.πρωτ.11474/27-11-2020 προκήρυξης για την υπηρεσία με τίτλο «Διοργάνωση Cretan Taste Awards».
 17. Επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια προκατασκευασμένων τσιμεντοπλακών, μαρμάρων, εργαλείων & διαφόρων αναλώσιμων υλικών» για το έργο αυτεπιστασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ».
 18. Επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια προκατασκευασμένων τσιμεντοπλακών, μαρμάρων, εργαλείων & διαφόρων αναλώσιμων υλικών» για το έργο αυτεπιστασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΕ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ».
 19. Επικύρωση του Πρακτικού Ι, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγησης-βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών, βαθμολόγησης των αποδεκτών οικονομικών προσφορών και στάθμιση της βαθμολογίας των τεχνικών και οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφική- κτηματογραφική αποτύπωση και σύνταξη πράξης προσκυρώσεως, ρυμοτομίας και αναλογισμού αποζημιώσεως σε τμήματα των οδών Σήφακα, Στράβωνος, Καστοριάς, Αδαμάκη και πλησίον αυτών».
 20. Επικύρωση του 4ου πρακτικού ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου του έργου : «Αναδιαγράμμιση οδοστρώματος – διαβάσεων πεζών».
 21. Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την επαναληπτική εκμίσθωση καταστήματος 1 που βρίσκεται στο Δημοτικό Κοιμητήριο Ηρακλείου».
 22. Επικύρωση πρακτικών αξιολόγησης για την Συντήρηση αναβάθμιση φωτεινών σηματοδοτών Δήμου Ηρακλείου.
 23. Επικύρωση πρακτικών αξιολόγησης για την Προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων τύπων – ηλεκτρολογικών υλικών Δήμου Ηρακλείου.
 24. Έγκριση τροποποίησης της διάρκειας της με αρ.πρωτ.17268/2020 σύμβασης για τη φύλαξη και ασφάλεια του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών που χρηματοδοτείται από το ΕΠ Κρήτη 2014-2020.
 25. Έγκριση 6ης παράτασης του άρθρου 184 του Ν.4412/2016 για την ολοκλήρωση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 25Ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΕ ΑΡ. 3».
 26. Έγκριση παράτασης της σύμβασης που αφορά το Πρόγραμμα Κατάρτισης το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον» και ακρωνύμιο ACUA του Ε.Π. INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 -2020» στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Ηρακλείου ως δικαιούχος 2 .
 27. Εισήγηση για παράταση της σύμβασης με την εταιρεία INCOTECH Μ.Ε.Π.Ε, ανάδοχο στην «Προμήθεια- εγκατάσταση απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και εκπαίδευση χρηστών (όπου απαιτείται) για την εφαρμογή συστήματος υλοποίησης στην πηγή (παραδοτέο 4.2.1) και την λειτουργία του συστήματος των ΑΜΚ (παραδοτέο 5.2.1) της Πράξης με τίτλο “Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον” και ακρωνύμιο “ACUA”, στο πλαίσιο του Ε.Π. INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020.
 28. Εισήγηση για ορισμό μελών επιτροπής ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Κυκλοφοριακή Μελέτη Διαμόρφωσης Ισόπεδων Κόμβων».
 29. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, ελέγχου και βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών της παροχής υπηρεσίας «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ».
 30. Διαγραφή χρηματικών καταλόγων εισφοράς σε χρήμα .
 31. Διαγραφή προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων που βεβαιώθηκαν στους κ. Μακρόγλου Εμμανουήλ και Μακρόγλου Γεωργίου.
 32. Εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης για διαγραφή προστίμων παραβάσεων που βεβαιώθηκαν εκ παραδρομής.
 33. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Διαμόρφωση Σχολικών αυλών για την Φιλοξενία παιχνιδιών & Αθλητικών Δρώμενων».
 34. Παροχή εξουσιοδότησης στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου για τον προσδιορισμό μέσω του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου της αξίας τμημάτων γης που μετατρέπονται σε χρηματική εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 8 του Ν.2882/2001.
 35. Αποδοχή τιμή μονάδας αποζημίωσης σύμφωνα με την 1073/2020 απόφαση της Ο.Ε με υπεύθυνη δήλωση των δικαιούχων α)Πανσεληνά Ασπασίας του Χαριλάου με ποσοστό 33,333% β) Πανσεληνά Γρηγορίου με ποσοστό 33,333% και γ) Παπαδάκη Μαρίας του Δημητρίου με ποσοστό 33,334% συνολικού εμβαδού 30,09 μ2 στο Ο.Τ Γ1646(419) της περιοχής «Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιες- Φορτέτσα» τμήμα IV του Δήμου Ηρακλείου για την διάνοιξη δρόμου.
 36. Λήψη απόφασης για αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού του κ. Βασιλάκη Χρήστου λόγω ανεξόφλητων τιμολογίων που αφορούν σε προμήθεια ανταλλακτικών κλπ για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
 37. Λήψη απόφασης για αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού της εταιρείας ΣΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΕΒΕ λόγω ανεξόφλητων τιμολογίων που αφορούν σε προμήθεια ανταλλακτικών κλπ για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
 38. Λήψη απόφασης για αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού της εταιρείας ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗ ΑΕ λόγω ανεξόφλητων τιμολογίων που αφορούν σε προμήθεια ανταλλακτικών κλπ για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
 39. Εξέταση αίτησης του κ. Λιαπάκη Γεωργίου για εξώδικο συμβιβασμό λόγω ζημίας που υπέστη το όχημά του από πτώση σε λακκούβα.
 40. Λήψη απόφασης εξωδικαστικού συμβιβασμού μετά από υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής του περιεχομένου της με αριθ.1019/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του αιτούντος κ. Κασσανή Χρήστου το όχημα του οποίου υπέστη ζημία από πτώση δέντρου.
 41. Λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 2406/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών .
 42. Λήψη απόφασης για μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 653/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών .
 43. Έγκριση για τη συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στην πρόσκληση «EFFICIENT BUILDINGS – CITY PARTNERSHIPS CALL FOR APPLICATIONS» – Αποτελεσματικά Κτίρια – Συνεργασίες Πόλεων Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG – MED.
 44. Εξειδίκευση ποσού για την προμήθεια διαφόρων υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής λόγω της μετεγκατάστασης των υπηρεσιών του Δήμου.
 45. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση κατασκευής έργου με τίτλο «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων πρανών α) στην περιοχή του οικισμού Αγ. Βλάση και β) στην οδό Κωνσταντίνου Αστρινάκη».
 46. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη για έργο βιοκλιματικής διαμόρφωσης περιοχής Μεσαμπελιών και Κορώνη Μαγαρά».
 47. Απόδοση λογαριασμού του υπολόγου Θεοδωρόπουλου Ευάγγελου για την επαύξηση της ισχύος από 25KVA σε 55KVA της παροχής 54523536 που αφορά το σχολικό συγκρότημα «ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ» 1ο Λύκειο Ηρακλείου.
 48. Απόδοση λογαριασμού του υπολόγου Μιχελάκη Νικολάου για την πληρωμή της παραλλαγής δικτύου της ΔΕΗ ΑΕ στην οδό Σωπασή.
 49. Απόδοση λογαριασμού της υπολόγου Ζαχαριουδάκη Δέσποινας για την πληρωμή παραλλαγών του δικτύου της ΔΕΗ ΑΕ.
 50. Απόδοση λογαριασμού του υπολόγου κ. Κόντου Χαράλαμπου για την πληρωμή επεκτάσεων δικτύων της ΔΕΗ ΑΕ.
 51. Παράταση απόδοσης λογαριασμού του υπολόγου κ. Σηφακάκη Γεωργίου για την συμπλήρωση φωτιστικών σωμάτων και τοποθέτηση μονοφασικών παροχών στην ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου.
 52. Παράταση απόδοσης λογαριασμού της υπόλογου Αγιασώτη Ζαμπίας για την πληρωμή της επέκτασης δικτύου Δημοτικού φωτισμού στην οδό Νεοφύτου Βαρδαλά.
 53. Παράταση απόδοσης λογαριασμού της υπόλογου Χαιρέτη Πελαγίας για την πληρωμή της επέκτασης δικτύου Δημοτικού φωτισμού στην οδό Χαράλαμπου Παπαδάκη.
 54. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή δικτύων άρδευσης».
 55. Διαγραφή μισθωμάτων περιπτέρων.
 56. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό το προσάρτημα και την έκθεση του ορκωτού λογιστή για το οικονομικό έτος 2019 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου.
 57. Αίτημα έγκρισης τροφοδοσίας πέντε οχημάτων με αριθμό κυκλοφορίας ΙΤΚ 8955, ΙΤΜ 1968, ΖΧΥ 3354, ΙΤΚ 8935 και ΙΤΚ 8970, με καύσιμα και επισκευή τυχόν βλαβών από το τμήμα Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων του Δήμου Ηρακλείου εις βάρος της ετήσιας, τακτικής επιχορήγησης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου.
 58. Επικύρωση του πρακτικού αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Προσωρινού Αναδόχου  για τον Συνοπτικό  Διαγωνισμό που αφορά την  παροχή υπηρεσιών με θέμα την «Διεξαγωγή Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και  έκδοση  δελτίου  τεχνικού  ελέγχου  και κάρτας καυσαερίων σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. για τα οχήματα του Δήμου Ηρακλείου για δύο (2) έτη» – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ.

 

- Advertisement -
- Advertisement -

Stay Connected

16,985ΥποστηρικτέςΚάντε Like
2,458ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
61,453ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

Επικαιρότητα

Newsroom

- Advertisement -