Τρίτη, Απρίλιος 20, 2021
Αρχική Κοινωνία Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων: Προτάσεις για εκσυγχρονισμό νομοθεσίας περί κακοποιήσεων

Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων: Προτάσεις για εκσυγχρονισμό νομοθεσίας περί κακοποιήσεων

- Advertisement -
Ακολουθεί η ανακοίνωση του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων:
Οι προτάσεις που καταθέσαμε στην Ελληνική Κυβέρνηση είναι το αποτέλεσμα της εμπειρίας μας από το πεδίο, αλλά κυρίως από τις στοχευμένες δράσεις που υλοποιούμε αναλύοντας διαδικασίες, χτίζοντας επιμέρους πρωτοκολλα παρέμβασης, από τον διαρκή διαλογο της οργάνωση μας με αντίστοιχες οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη.
Αναλυτικά οι προτάσεις του φορέα μας είναι:
Καθίσταται επιτακτική η ανάγκη αποτελεσματικότερης εφαρμογής της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων κακοποίησης κάθε μορφής, της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας καθώς και της Οδηγίας 2004/80 για την αποζημίωση θυμάτων εγκλημάτων (και θυμάτων κακοποίησης). Τα εμπόδια που εμφανίζονται κατά την καταπολέμηση του φαινομένου, η ανάγκη αποτελεσματικότερης προστασίας των θυμάτων / μαρτύρων κακοποίησης, αλλά και η βελτίωση των διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης προκύπτουν ως μια αδήριτη ανάγκη για την σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία.
Παράλληλα, και ως προς την κακοποίηση ή την παρουσία παιδιού σε περιστατικό κακοποίησης η πάγια θέση μας είναι η πραγματική, ουσιαστική και αποτελεσματική εναρμόνιση των διαδικασιών σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα και πρακτικές όπως αυτά περιγράφονται στην Οδηγία 2012/29/ΕΕ, η αυστηροποίηση του πλαισίου ποινών – παραγραφής αδικημάτων σχετικά με τους θύτες, με την παράλληλη ένταξη τους σε θεσμοθετημένα προγράμματα διαχείρισης θυτών και με στόχο την βιώσιμη επίτευξη ενός επιθυμητού αποτελέσματος συμμόρφωσης και ομαλής κοινωνικής επανένταξης. Είναι απαραίτητο να επιταχυνθούν οι νομικές διαδικασίες και να μην ακολουθούν την συνήθη χρονική ροή. Στις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών η διαδικασία εμφανίζεται, εκ του αποτελέσματος, ιδιαίτερα χρονοβόρα και τραυματική για τα παιδιά – θύματα ή μάρτυρες με ολέθριες συνέπειες για την ψυχική τους υγεία.
Είναι σημαντικό πλέον να συνταχθούν θεσμοθετημένα πρωτόκολλα πρώτης γραμμής και διασύνδεσης υπηρεσιών σε ότι σχετίζεται με την κακοποίηση κάθε μορφής και είδους είτε απέναντι σε γυναίκα είτε απέναντι σε παιδί ανεξαρτήτως εθνικότητας ή φυλής.
Επιπλέον σημαντικό είναι να διαμορφωθεί και να προωθηθεί ένα αποτελεσματικότερο πλαίσιο σε ότι αφορά τη δικαστική διερεύνηση, επίλυση και αποζημίωση θυμάτων σεξουαλικής βίας και κακοποίησης.
Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί και στην οργάνωση και διαμόρφωση οργανωμένων και επιστημονικώς τεκμηριωμένων προγραμμάτων διαχείρισης θυτών ενδο – οικογενειακής βίας ή και κακοποίησης σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα στην Ευρώπη.
Αναλυτικότερα,
1. Θα πρέπει να μεγιστοποιηθεί το “δίχτυ” προστασίας θυμάτων κακοποίησης και κατά τη φάση της καταγγελίας αλλά και μετέπειτα, σε μια οργανωμένη και αποτελεσματικά θεσμική διαδικασία η οποία εκτός των άλλων θα πρέπει να διασφαλίζει:
a. Να ακολουθούν τα στελέχη πρώτης γραμμής (αστυνόμοι, κοινωνικές υπηρεσίες) ένα θεσμοθετημένο πρωτόκολλο αναφοράς και διαχείρισης καταγγελιών ειδικά σε σοβαρά περιστατικά κακοποίησης πολύ δε περισσότερο παιδιών
b. Να εφαρμοστεί επιτέλους στην πράξη η ΥΑ7320/2019 (ΦΕΚ 2238 Β’/10-6-19) σε ότι αφορά τη δικανική διαδικασία σε περιστατικά κακοποίησης παιδιών.
c. Να λειτουργήσουν βάσει του νόμου ν. 4478/2017 (ΦΕΚ 91Α΄/23-06-17) και της ΥΑ7320/2019 (ΦΕΚ 2238 Β’/10-6-19) τα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυμάτων «Σπίτι του παιδιού» και να τηρηθούν με αυστηρότητα οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες
d. Να λαμβάνονται μέτρα ώστε οι δικαστικές διαδικασίες που σχετίζονται με κακοποίηση παιδιού να μην διαρκούν μεγάλο χρονικό διάστημα. Μακράς διάρκειας δικαστική διαδικασία συνιστά γόνιμο έδαφος σε κάθε είδους αθέμιτες συναλλαγές οι οποίες λειτουργούν συνολικά εις βάρος του παιδιού.
2. Να διασφαλιστεί η καταγραφή και ειδική διαχείριση θυμάτων σεξουαλικής Βίας. Σήμερα πολλά περιστατικά σεξουαλικής βίας και βιασμοί καταγράφονται από την ΕΛΑΣ ως «εγκληματικές ενέργειες» ενώ τα θύματα δεν καθοδηγούνται στη λήψη εξειδικευμένων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.
a. Δεν υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι λήψης καταθέσεων ή και παραμονής θυμάτων σεξουαλικής βίας ή/και βιασμών από τη στιγμή που γίνεται η κατάθεση – αναφορά περιστατικών στα οικεία Αστ. Τμήματα.
b. Δεν υπάρχει εκπαιδευμένο προσωπικό, αλλά ούτε και το προσωπικό πρώτης γραμμής στην ΕΛΑΣ λαμβάνει συστηματικά ειδική εκπαίδευση για τέτοιου είδους περιστατικά.
Κατά συνέπεια θα πρέπει:
– Να διαμορφωθούν ειδικοί χώροι ώστε τα θύματα σεξ βίας (και ιδίως παιδιά) να μπορούν να δίνουν κατάθεση οποτεδήποτε εντός 24ώρου, ενώ θα πρέπει να διασφαλίζεται και η ημερήσια διαμονή τους εάν και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής των θυμάτων στο σπίτι.
Να σχεδιαστούν και να πραγματοποιηθούν στοχευμένα σεμινάρια επιμόρφωσης των αστυνομικών υπαλλήλων πρώτης γραμμής (και όχι μόνον των Τμημάτων Ε/Βίας), ιδίως όσον αφορά την λήψη κατάθεσης από θύματα σεξουαλικής βίας πολύ δε περισσότερο από παιδιά θύματα ή μάρτυρες περιστατικών κακοποίησης ή σεξουαλικής βίας.
3. Να διασφαλιστεί και θεσμοθετηθεί η διασύνδεση φορέων και υπηρεσιών. Είναι ανάγκη να προωθηθεί η διασύνδεση εμπλεκομένων με την κακοποίηση υπηρεσιών (αστυνομία, Κοινωνικές υπηρεσίες, εξειδικευμένου χαρακτήρα δομές, υγειονομικές υπηρεσίες) στη βάση ενός κοινά αποδεκτού πρωτοκόλλου λειτουργίας στελεχών «πρώτης γραμμής» που στόχο θα έχει τη συντονισμένη λειτουργία ή/και διαχείριση των περιστατικών κακοποίησης. Αναγκαία είναι και η θεσμοθέτηση της εκπαίδευσης στελεχών του Δημοσίου τομέα στη διαχείριση περιστατικών. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει:
a. να πιστοποιηθούν τα κέντρα συμβουλευτικής καθώς και οι ξενώνες που λειτουργούν νόμιμα και να τύχουν ανάλογης και επαρκούς κρατικής χρηματοδότησης, υποχρέωση που απορρέει από την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης
b. να εκπαιδευτούν τα στελέχη πρώτης γραμμής αλλά και οι εμπλεκομένοι φορείς και επαγγελματίες και να εξοικειωθούν με το σχετικό νομικό οπλοστάσιο της ΕΕ, δηλ. την Οδηγία Προστασίας θυμάτων βίας, την Οδηγία σχετικά με την απονομή Κρατικής Αποζημίωσης σε θύματα σεξουαλικής βίας, στην δικανική εξέταση παιδιών ή μαρτύρων θυμάτων βίας.
c. δημιουργηθούν ξενώνες θυμάτων βίας με αναπηρία
d. να θεσμοθετηθεί η παροχή δομημένου χαρακτήρα ανεξάρτητων υπηρεσιών για θύματα έμφυλης βίας που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες – προσφύγισσες, γυναίκες με εξαρτήσεις, αναπηρία – ευαισθητοποίηση, υπηρεσίες
4. Να θεσμοθετηθεί η βία μέσω διαδικτύου σε κορίτσια και γυναίκες ως ποινικό αδίκημα με καθαρά έμφυλη διάσταση.
5. Να υλοποιηθεί Πρόγραμμα Διαχείρισης Θυτών Κακοποίησης. Επιτέλους και στην Ελλάδα θα πρέπει να δρομολογηθούν και νομοθετηθούν οι προβλέψεις για τη διαχείριση θυτών ενδο – οικογενειακής Βίας ή και κακοποίησης σε εθελοντική βάση και όχι μόνον μέσω του θεσμού της διαδικασίας Ποινικής Διαμεσολάβησης.
Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου από το 2001 που δραστηριοποιείται ενεργά στο πεδίο, διαθέτει σήμερα 24ωρη γραμμή βοήθειας, πιστοποιημένο Συμβουλευτικό Κέντρο, και Ξενώνα φιλοξενίας θυμάτων ενδο – οικογενειακής βίας και κακοποίησης και έχει τη δυνατότητα να καταγράφει με μεγάλη ακρίβεια τις παραμέτρους του φαινομένου της κακοποίησης, όσο και την αποτελεσματικότητα εφαρμογής του νόμου και των επιμέρους εφαρμοστικών πράξεων αυτού (υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι) που προκύπτουν.
Διατηρεί άριστη συνεργασία με τους εμπλεκομένους φορείς σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ενώ πλέον διαθέτει και σημαντική εξειδίκευση σε επιμέρους πτυχές του φαινομένου όπως κακοποίηση ηλικιωμένων, διαχείριση γυναικών θυμάτων τα οποία εμφανίζουν και εξαρτήσεις από ουσίες, κακοποίηση κοριτσιών μέσω διαδικτύου, διαχείριση θυτών Ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης. Βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με πάνω από 50 όμορες οργανώσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμμετέχοντας σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο, είναι σε θέση να συμβάλει στη διαμόρφωση πολιτικής σε Ευρωπαϊκό πλαίσιο μέσω των ομάδων εργασίας στις οποίες συμμετέχει.

- Advertisement -
- Advertisement -

Επικαιρότητα

Newsroom

- Advertisement -