Δευτέρα, Μάι 10, 2021
Αρχική Εργασία ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Παρατείνεται μέχρι 31 Ιανουαρίου 2021 - Νέο πλαφόν στους μισθούς

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Παρατείνεται μέχρι 31 Ιανουαρίου 2021 – Νέο πλαφόν στους μισθούς

- Advertisement -

Την παράταση του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ μέχρι 31 Ιανουαρίου 2021 και πλαφόν στο ύψος του μισθού που θα μπορεί να δηλώνεται στον μηχανισμό ορίζει σχετική διάταξη νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που αναμένεται να κατατεθεί το επόμενο διάστημα.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης προχωράει στην θέσπιση πλαφόν στους μισθούς καθώς υπήρξαν δηλώσεις με πλασματικά στοιχεία στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ τις οποίες εντόπισαν τα αρμόδια στελέχη του υπουργείου Εργασία. Έτσι μπαίνει φρένο σε όλους αυτούς που δήλωσαν υπέρογκους μισθούς με στόχο να εισπράξουν αυξημένες επιδοτήσεις.

Σύγκριση έχουν εντοπιστεί δηλώσεις με ονομαστικούς μισθούς που φτάνουν τις 50.000-60.000 ευρώ!

Ειδικότερα η σχετική διάταξη αναφέρει ότι θεσπίζεται για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 31.1.2021 μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που καλείται “ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ”, με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Σημειώνεται δε ότι στους εργαζομένους των επιχειρήσεων-εργοδοτών που εντάσσονται στον μηχανισμό, καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται. Οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, δεν καλύπτονται από τον μηχανισμό.

Σε περίπτωση που οι καθαρές αποδοχές, μετά την ανωτέρω προσαρμογή, υπολείπονται του καθαρού νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου, η διαφορά αναπληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο ονομαστικός μισθός που λαμβάνεται υπόψιν για τον υπολογισμό της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 ( Α’ 104) δηλαδή 6.500 ευρώ.

Διευκρινίζεται δε ότι «Τυχόν υπερβάλλοντα ποσά που θα καταβληθούν από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος και εφεξής αναζητούνται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ αριθ.πρωτ. οικ. 23103/478/13-6-2020 (Β΄ 2274)».

Στο πλαίσιο του μηχανισμού αυτού καταβάλλεται αναλογία του επιδόματος αδείας και του επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2020, επιδόματος Πάσχα 2021, υπολογιζόμενα επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που ανέρχεται στο 60% των μειωμένων αποδοχών των εργαζομένων, κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.Παράλληλα αναφέρεται ότι για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 ως 31.1.2021 καταβάλλεται σε ποσοστό 100% από τον Κρατικό Προϋπολογισμό το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο που οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται.

Υπενθυμίζεται ότι οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», δύνανται να προβαίνουν σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50% είτε για μέρος είτε για το σύνολο των εργαζομένων τους, ανάλογα με τις λειτουργικές τους ανάγκες.

Η μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας δεν επιφέρει μετατροπή της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται στον μηχανισμό, για το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις-εργοδότες κάνουν χρήση του εν λόγω μέτρου. Ο μηχανισμός εφαρμόζεται σε εργαζόμενους που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να κάνουν χρήση των ρυθμίσεων της παρούσας για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του μηχανισμού για το σύνολο ή μέρος του προσωπικού τους.

Όλη η σχετική διάταξη

Παράταση μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Στο άρθρο 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) επέρχονται οι εξής αλλαγές:

1. Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:«1. Θεσπίζεται για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 31.1.2021 μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που καλείται “ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ”, με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα».

2. Στο τέλος της περ. α) της παρ. 3 προστίθενται δύο εδάφια και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

3. α) Στους εργαζομένους των επιχειρήσεων-εργοδοτών που εντάσσονται στον μηχανισμό, καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται. Οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, δεν καλύπτονται από τον μηχανισμό.

Σε περίπτωση που οι καθαρές αποδοχές, μετά την ανωτέρω προσαρμογή, υπολείπονται του καθαρού νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου, η διαφορά αναπληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο ονομαστικός μισθός που λαμβάνεται υπόψιν για τον υπολογισμό της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 ( Α’ 104).

Τυχόν υπερβάλλοντα ποσά που θα καταβληθούν από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος και εφεξής αναζητούνται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ αριθ.πρωτ. οικ. 23103/478/13-6-2020 (Β΄ 2274)”.

Στο εδ. β της περ. β της παρ. 3 άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) προστίθενται οι λέξεις «επιδόματος Πάσχα 2021», ως εξής:

Στο πλαίσιο του μηχανισμού αυτού καταβάλλεται αναλογία του επιδόματος αδείας και του επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2020, επιδόματος Πάσχα 2021, υπολογιζόμενα επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που ανέρχεται στο 60% των μειωμένων αποδοχών των εργαζομένων, κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Στο εδ. β της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 μετά τη λέξη Χριστουγέννων προστίθενται οι λέξεις «και Δώρο Πάσχα» ως εξής:

«Τα οριζόμενα στην περίπτωση αυτή ισχύουν και για το επίδομα αδείας, καθώς και για το δώρο Χριστουγέννων έτους 2020 και δώρο Πάσχα 2021»

Στο εδ. δ της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) η ημερομηνία «31.12.2020» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31.1.2021»ως εξής:

Για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 ως 31.1.2021 καταβάλλεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τον Κρατικό Προϋπολογισμό το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο που οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται».

πηγή: dikaiologitika.gr

- Advertisement -
- Advertisement -

Επικαιρότητα

Newsroom

- Advertisement -