Τετάρτη, 3 Μαρτίου, 2021
Αρχική Εργασία Δημοσιεύθηκε ο Ν.4765/2021 για τον ΑΣΕΠ

Δημοσιεύθηκε ο Ν.4765/2021 για τον ΑΣΕΠ

- Advertisement -

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A 6-15.01.2021) ο νόμος 4765/2021 με τίτλο “Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.”. 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος Νόμου:

” Σκοπός του παρόντος είναι η αναµόρφωση του συστήµατος προσλήψεων στον δηµόσιο τοµέα στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας και αποτελεσµατικότητας του ανθρώπινου δυναµικού που στελεχώνει τον δηµόσιο τοµέα, µε έµφαση στη διατήρηση και περαιτέρω εµπέδωση του κεκτηµένου των αρχών της διαφάνειας, της αντικειµενικότητας και της αξιοκρατίας, καθώς και η ενίσχυση του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ως Αρχής αρµόδιας για τις προσλήψεις στον δηµόσιο τοµέα”.

Αντίστοιχα αντικείμενο του παρόντος είναι:

“η θέσπιση διαδικασίας πλήρωσης θέσεων µε πανελλήνιο γραπτό διαγωνισµό και λοιπών διαδικασιών επιλογής προσωπικού του δηµόσιου τοµέα, ώστε να διασφαλίζονται η επιλογή των καταλληλότερων για τις προκηρυσσόµενες θέσεις υποψηφίων, καθώς και η ενδυνάµωση του ρόλου και της λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. προς εξασφάλιση της ταχύτερης και αποτελεσµατικότερης άσκησης των αρµοδιοτήτων του”

Παρακάτω σας παραθέτουμε τον πίνακα περιεχομένων του ψηφισθέντος Νόμου:

Άρθρο 1 Σκοπός – Αντικείµενο
Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής του νόµου
ΜΕΡΟΣ Α΄ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 3 Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού
Άρθρο 4 Αρµοδιότητες
Άρθρο 5 Προγραµµατισµός διαδικασιών πλήρωσης θέσεων
Άρθρο 6 Προγραµµατισµός θέσεων για άτοµα µε αναπηρία
Άρθρο 7 Διαδικασίες πλήρωσης θέσεων µόνιµου προσωπικού και προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου στον δηµόσιο τοµέα
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 8 Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισµός
Άρθρο 9 Δοµή και περιεχόµενο του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισµού
Άρθρο 10 Δοµηµένη συνέντευξη – Πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες
Άρθρο 11 Βαθµολόγηση υποψηφίων
Άρθρο 12 Προσαυξήσεις βάσει τυπικών προσόντων καιεντοπιότητας
Άρθρο 13 Ειδικές κατηγορίες υποψηφίων
Άρθρο 14 Αξιολόγηση και βαθµολόγηση πρόσθετων
διαγωνιστικών διαδικασιών – συνέντευξης
Άρθρο 15 Ισοβαθµία υποψηφίων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 16 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων
Άρθρο 17 Δικαίωµα συµµετοχής στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισµό
Άρθρο 18 Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Άρθρο 19 Πίνακες συµµετεχόντων και αποκλειόµενων από τον διαγωνισµό
Άρθρο 20 Πίνακες διαγωνιζοµένων που καλούνται προς υποβολή δικαιολογητικών
Άρθρο 21 Προσωρινοί πίνακες κατάταξης – Πίνακες απορριπτέων – Οριστικοί πίνακες
Άρθρο 22 Ενστάσεις – Αιτήσεις θεραπείας
Άρθρο 23 Διενέργεια πρόσθετων διαγωνιστικών διαδικασιών και συνέντευξης
Άρθρο 24 Πίνακες διοριστέων/προσληπτέων
Άρθρο 25 Διάθεση και διορισµός – επιλαχόντες
Άρθρο 26 Μεταβολές λόγω δικαστικών αποφάσεων
Άρθρο 27 Όργανα διενέργειας του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισµού
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Άρθρο 28 Επιλογή προσωπικού µε σειρά προτεραιότητας – πεδίο εφαρµογής
Άρθρο 29 Κριτήρια επιλογής προσωπικού µε σειρά
προτεραιότητας
Άρθρο 30 Διαδικασία επιλογής µε σειρά προτεραιότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Άρθρο 31 Πεδίο εφαρµογής και όργανα επιλογής
Άρθρο 32 Κριτήρια πλήρωσης θέσεων υπαλλήλων επί θητεία
Άρθρο 33 Αρχικοί πίνακες κατάταξης
Άρθρο 34 Διενέργεια ατοµικής συνέντευξης
Άρθρο 35 Tελικοί προσωρινοί και οριστικοί πίνακες προσληπτέων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ, ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Υποκεφάλαιο Γ1 Προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών
Άρθρο 36 Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες
Υποκεφάλαιο Γ2 Προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για κάλυψη παροδικών
αναγκών
Άρθρο 37 Πεδίο εφαρµογής
Άρθρο 38 Διάρκεια απασχόλησης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών – εξαιρέσεις
Άρθρο 39 Προϋποθέσεις πρόσληψης προσωπικού µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
Άρθρο 40 Κριτήρια µοριοδότησης υποψηφίων – Ισοβαθµία υποψηφίων
Άρθρο 41 Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
Άρθρο 42 Έλεγχος από το Α.Σ.Ε.Π. – Υποχρεώσεις – Ποινική ευθύνη αρµοδίων οργάνων
KΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Άρθρο 43 Γραπτός διαγωνισµός κατά τη µεταβατική
περίοδο πριν την προκήρυξη πανελλήνιου γραπτού διαγωνισµού
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 44 Μέλη του Α.Σ.Ε.Π. – Πειθαρχική ευθύνη µελών
Άρθρο 45 Όργανα του Α.Σ.Ε.Π.
Άρθρο 46 Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συµβούλια
Άρθρο 47 Αρµοδιότητες προέδρου – Αναπλήρωση
Άρθρο 48 Κανονισµός Λειτουργίας του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού
Άρθρο 49 Λειτουργία
Άρθρο 50 Οργάνωση – Προσωπικό
Άρθρο 51 Γραφείο Επιθεώρησης
Άρθρο 52 Συντάξιµη υπηρεσία και ασφαλιστικό καθεστώς
Άρθρο 53 Ετήσια Έκθεση
Άρθρο 54 Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης
Άρθρο 55 Υποχρεώσεις υπηρεσιών – λοιπών φορέων
Άρθρο 56 Τήρηση αρχείου/µητρώου – Ηλεκτρονικές υπηρεσίες – Θέµατα ανάρτησης στο Διαύγεια
Άρθρο 57 Συµµετοχή και συνεργασία σε έρευνες και συµβουλευτικές υπηρεσίες
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 58 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 59 Αξιολόγηση αποτελεσµάτων του νόµου
Άρθρο 60 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 61 Καταργούµενες διατάξεις
Άρθρο 62 Παράταση προθεσµίας υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισµού υποθέσεων του άρθρου 1 του ν.
4745/2020
Άρθρο 63 Έναρξη ισχύος
Παράρτηµα Ι Πίνακας αντιστοιχίας διατάξεων του νόµου «Εκσυγχρονισµός του συστήµατος προσλήψεων στον δηµόσιο τοµέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)» µε (καταργούµενες) διατάξεις του ν. 2190/1994

- Advertisement -
- Advertisement -

Stay Connected

16,985ΥποστηρικτέςΚάντε Like
2,458ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
61,453ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

Επικαιρότητα

Newsroom

- Advertisement -