Σάββατο, 1 Οκτωβρίου, 2022
spot_img
ΑρχικήΚρήτηΔήμος Σφακίων: Διαβίβαση πρότασης νομοθετικής ρύθμισης θεμάτων παιδείας Ορεινών Δήμων

Δήμος Σφακίων: Διαβίβαση πρότασης νομοθετικής ρύθμισης θεμάτων παιδείας Ορεινών Δήμων

Στη Χώρα Σφακίων, σήμερα 07 Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σφακίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 2052/01-09-2022, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ψαρουδάκη Σταύρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, επιδόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους, καθώς και στους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων. (άρθρο 67 Ν.3852/2010)

Το Δημοτικό  Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 με παρόντες, κατά την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης , τους:

Α) Παρόντες:

Μανούσος Χιωτάκης, Δήμαρχος Σφακίων

 1. Αθητάκης Αντώνιος του Μιχαήλ
 2. Γερωνυμάκης Γεώργιος του Σταύρου
 3. Νικολουδάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη
 4. Σταματάκης Παύλος του Στυλιανού
 5. Σφηνιά Αφροδίτη του Ιωσήφ
 6. Χιωτάκης Ανδρέας του Εμμανουήλ.
 7. Ψαρουδάκης Σταύρος του Μιχαήλ.
 8. Ζουλάκη- Γλυνιαδάκη Παγώνα του Σταύρου

Β) Απόντες αν και νόμιμα κληθέντες

      1.   Ζερβός Ιωάννης του Ιωάννη

 1. Μπολιώτης Ιωάννης του Ιωσήφ
 2. Πρωτοπαπαδάκης Γεώργιος του Παύλου
 3. Παπαδόσηφος Ιωάννης του Νικολάου 
 4. Σοφούλης Πέτρος του Χρήστου

       

Τοπικοί Σύμβουλοι:

Παρόντες:

 1. Τζατζιμάκης Ιωάννης του Ιωσήφ, Πρόεδρος τοπ. κοινότητας Αγίας Ρουμέλης
 2. Μαλεφάκης Εμμανουήλ του Ιωάννου, Πρόεδρος τοπ. κοινότητας Αγίου Ιωάννη

Απόντες:

 1. Γιαννουλάκης Σταύρος του Νικολάου, Πρόεδρος τοπ. κοινότητας Βουβά
 2. Τσαπάκης Εμμανουήλ του Νικολάου, Πρόεδρος τοπ. κοινότητας Ίμπρου
 3. Κριαράς Νικόλαος του Γεωργίου, Πρόεδρος τοπ. κοινότητας Ανωπόλεως
 4. Καρκάνης Ιωάννης του Παντελή, Πρόεδρος τοπ. κοινότητας Ασκύφου
 5. Λεδάκης Γεώργιος του Νικολάου, Πρόεδρος τοπ. κοινότητας Πατσιανού
 6. Γλυνιαδάκης Γεώργιος του Ιωάννη, Πρόεδρος τοπ. κοινότητας Σκαλωτής
 7. Δουρουντάκη Αργυρώ- Ευαγγελία του Μάρκου, Πρόεδρος τοπ. κοινότητας Χώρας Σφακίων

Παρών επίσης στην συνεδρίαση ήταν και ο Γεωργεδάκης Κωνσταντίνος  υπάλληλος του Δήμου Σφακίων, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

3ο ΘΕΜΑ: Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, η αντιδήμαρχος κα Σφηνιά Αφροδίτη, είπε τα εξής:

Κείμενο εισήγησης:

Ο Δήμος μας είναι αναγνωρισμένος ως ορεινός, που συνεπάγεται μικρός αριθμός πληθυσμού, άνω του 50% των κοινοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήμων και Κοινοτήτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και αραιοκατοικημένος σύμφωνα με το ΦΕΚ 87/07-06-2010.

Δεδομένων των παραπάνω, και έχοντας υπόψη τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουμε με τα βασικά αγαθά τα οποία θα πρέπει να προσφέρονται στους Δημότες μας, κρίνουμε αναγκαίο το Ελληνικό Κράτος με Νομοθετική Ρύθμιση να εξασφαλίσει πρόσβαση των κατοίκων του τουλάχιστον στο βασικότερο αγαθό όλων, αυτό της παιδείας.

Προτείνουμε να υπάρξουν νομοθετικές ρυθμίσεις με τις οποίες να εξασφαλίζονται τα παρακάτω:

1. Αναγνώριση του βασικού ρόλου και των ιδιαιτεροτήτων των ορεινών Δήμων.

2. Εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων που είναι χαρακτηρισμένες δυσπρόσιτες, όλων των βαθμίδων, που ανήκουν σε ορεινούς Δήμους με ολιγομελή τμήματα. Αναγκαία και με προτεραιότητα στελέχωσή τους με όλες τις απαιτούμενες ανά τάξη ειδικότητες, κάλυψη αναγκών σε ειδικότητες δασκάλων ένταξης, παράλληλης στήριξης, ΖΕΠ και ολοήμερου. Τα σχολεία του Δήμου μας χαρακτηρίστηκαν δυσπρόσιτα με την Υπ. Απόφαση Αριθμ. 133529/ΓΔ4/07-08-2018 (ΦΕΚ 3941/τ. Β’/11-09-2018) με θέμα “Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης” όπως τροποποιήθηκε από την Υπ. Απόφαση Αριθμ. 190318/ΓΔ4/08-11-2018 (ΦΕΚ 5065/τ. Β΄/13-11-2018)  και συμπληρώθηκε με την Υπ. Απόφαση Αριθμ. 64543/Δ1/28-05-2020 (ΦΕΚ 2139/τ. Β’/03-06-2020). Εν κατακλείδι, η υποβάθμιση οποιασδήποτε σχολικής μονάδας οδηγεί σε οικονομική και πνευματική υποβάθμιση του συνόλου της περιοχής που το υφίσταται και δημιουργεί κοινωνικές ανισότητες ακόμα και μέσα στα όρια του ίδιου Δήμου.

Για όλους τους παραπάνω λόγους:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ νομοθετική ρύθμιση με την οποία οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που ανήκουν σε ορεινούς Δήμους και είναι χαρακτηρισμένα απομακρυσμένα και δυσπρόσιτα.

Α. Να εξαιρεθούν από την εφαρμογή της ΚΥΑ Αριθμ. Φ.3/897/97652/Γ1 (ΦΕΚ τ. Β’ 1507/13-10-2006)

Β. Να εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων ανεξάρτητα από τον αριθμό των φοιτούντων μαθητών μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κι απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Γ. Να εξασφαλίζονται οι πόροι και το εκπαιδευτικό προσωπικό ώστε να καλύπτεται πλήρως το ωρολόγιο πρόγραμμα που ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, δίνοντας προτεραιότητα στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και στα απομακρυσμένα Γυμνάσια. 

Πρόταση Εισήγησης :

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στη συνέχεια εισηγείται την λήψη απόφασης σχετικά με:

Αποδοχή της εισήγησης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία επί της πρότασης της εισήγησης. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη, όλα τα παραπάνω, το αποτέλεσμα της φανερής ψηφοφορίας μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων και μετά από τη διαλογική συζήτηση, εξέδωσε ομόφωνα, την απόφασή του ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  54 /2022

Προτείνει νομοθετική ρύθμιση με την οποία οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που ανήκουν σε ορεινούς δήμους και είναι χαρακτηρισμένες απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες:

A. Να εξαιρεθούν από την εφαρμογή της ΚΥΑ Αριθμ. Φ.3/897/97652/Γ1 (ΦΕΚ τ. Β’ 1507/13-10-2006),

B. Να εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων ανεξάρτητα από τον αριθμό των φοιτούντων μαθητών μετά από

αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κι απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

Δ. Να εξασφαλίζονται οι πόροι και το εκπαιδευτικό προσωπικό τους ώστε να καλύπτεται πλήρως το ωρολόγιο πρόγραμμα που ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, δίνοντας προτεραιότητα στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και στα απομακρυσμένα Γυμνάσια.  

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό υπογράφεται

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ψαρουδάκης Σταύρος Νικολουδάκης Εμμανουήλ

ΤΑ  ΜΕΛΗ

1.Αθητάκης Αντώνιος του Μιχαήλ 6. Πρωτοπαπαδάκης Γεώργιος του Παύλου
2.Γερωνυμάκης Γεώργιος του Σταύρου 7. Σοφούλης Πέτρος του Χρήστου
3.Ζερβός Ιωάννης του Ιωάννη 8. Σταματάκης Παύλος του Στυλιανού
4.Ζουλάκη- Γλυνιαδάκη Παγώνα του Σταύρου 9. Σφηνιά Αφροδίτη του Ιωσήφ
5.Παπαδόσηφος Ιωάννης του Νικολάου 10. Χιωτάκης Ανδρέας του Εμμανουήλ
11. Μπολιώτης Ιωάννης του Ιωσήφ

Επικαιρότητα

spot_img

Newsroom